Sprawdź aktualne promocje!

Browse

 • Konto
 • Pomoc

Kontakt:

@: ojciec@ojcieckontrasyn.pl

Social

 • Facebook
 • Instagram

Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, a także Osoba o jakiej mowa w art. 38a która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego produktu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego 
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego wszystkie dokonane przez niego/nią płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ ta Osoba. Sprzedawca wykonuje zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta/ tej Osoby do chwili otrzymania Produktu z powrotem. 
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

Reklamacja Towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: ISAP.sejm.gov.pl/
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt I.2.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę. 
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi dotyczy także Osoby o jakiej mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od niej.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Nie rodzi to po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, w tym zwłaszcza roszczenia o naprawienie szkody.
 4. W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, włącznie z wymogiem dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł brutto. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
[BANER-WZ]
Łatwe zwroty

Zwróć zakup prosto i sprawnie

Polska firma

Jesteśmy krajowym sprzedawcą!

Bezpieczne płatności

BLIK / Szybkie płatności / Raty